Legi

LEGEA nr. 7/1996 din 13 martie 1996 a cadastrului și a publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare [Ultimul amendament în 24 august 2020]
Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public [Ultimul amendament în 16 martie 2020]
Legea contenciosului administrativ nr. 5Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 [Ultimul amendament în 05 iulie 2019]
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă [Ultimul amendament 09 martie 2020]
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ [Ultimul amendament 22 mai 2020]
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice [Ultimul amendament 01 ianuarie 2021]
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii2004 [Ultimul amendament 15 august 2020]
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
Legea fondului funciar nr. 18/1991[Ultimul amendament 09 noiembrie 2020]
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997[Ultimul amendament 26 ianuarie 2018]
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*)[Ultimul amendament 06 mai 2017]
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului [Ultimul amendament 13 octombrie 2020]
Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local [Ultimul amendament 18 noiembrie 2019]
Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor